Цели на проекта

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

„Кооперативна охранителна фирма” ООД е с предмет на дейност охрана на имущество, сгради, помещения и стопански обекти на физически и юридически лица.

Проектът „Ефективно обучение – гарант за професионализъм в охранителната дейност” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се изпълнява от „Кооперативна охранителна фирма” ООД в партньорство с ЦПО НАИСИ, в рамките на Оперативната програма.

Проектът „Ефективно обучение – гарант за професионализъм в охранителната дейност” ще съдейства за осъществяване на основната цел на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, което се изразява в подобряване на качеството на живот на хората в България чрез постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността на труда, развитие на човешкия капитал, достъп до качествено образование и учене през целия живот, както и засилване на социалното включване.

Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) – гр.София, гр.Пловдив и техните филиали, предимно от уязвими групи, посредством:

 • обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация;
 • осигуряване на възможност за производствен стаж по професия „Охранител” на обекти на „Кооперативна охранителна фирма” ООД в гр.София и гр.Пловдив.
 • приобщаване на безработните лица към пазара на труда, чрез предоставяне на професионална квалификация;
 • насърчаване и мотивиране за трудова реализация и създаване на условия за достъп до активен трудов живот на безработните лица;
 • създаване на възможност за заетост на безработните лица, успешно завършили курса на обучение;
 • по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот.

Проектът „Ефективно обучение – гарант за професионализъм в охранителната дейност” обхваща целева група от 60 бенефициента, регистрирани като безработни в ДБТ - гр. София, гр. Пловдив и техните филиали, както следва:

 • активно-търсещи работа безработни лица;
 • освободени военнослужещи и служители на МВР;
 • младежи до 29 години;
 • неактивни лица на пазара на труда.

Проектът ще доведе до:

 • подобряване условията на охранителната дейност в дружеството;
 • покачване професионалния статус на бенефициентите;
 • увеличаване положителните качества и умения на завършилите обучението;
 • засилване конкурентоспособността на бенефициентите;
 • повишаване квалификацията на персонала /особено на стажуващите/, което ще доведе и до повишаване на качеството и ефективността на охранителната дейност;
 • нарастване мотивацията на завършилите безработни лица при реализацията им на пазара на труда;
 • усъвършенстване цялостната организация на охранителната дейност в дружеството при предаване на практически опит и умения на бенефициентите;
 • създаване положителна нагласа за развитие на качествата и уменията на персонала, свързано с използването на иновативни подходи и модели за охранителна дейност.

Включане в проекта:

 • Потенциалните кандидати се уведомяват от трудовите посредници на ДБТ за възможността за включване в проекта;
 • Кандидатите подават Заявление до ДБТ за включване в проектните дейности;
 • Комисия разглежда Заявленията и провежда индивидуални интервюта за класиране на участниците;
 • Одобрените кандидати подписват индивидуални договори с „Кооперативна охранителна фирма” ООД за включване в проекта.

Документи, които трябва да се предоставят:

 • Служебна бележка от ДБТ, удостоверяваща регистрацията, както и нейната продължителност;
 • Заявление за участие в проекта;
 • Свидетелство за съдимост.

Продължителност на проекта:
12 месеца.

Начало на обучението:
март – април 2013г.

Продължителност на обучението:
660 учебни часа.

Място на провеждане на обучението:
гр. София, ж.к. „Младост-1”, бл. 25, вх. Б, ЦПО НАИСИ /бул. „Цариградско шосе”, спирка „Окръжна болница”/.

Стаж:
3 месеца.

Обучаемите получават:
За всеки присъствен ден - стипендия по 8.00 лева.
За времето на стажа - минималната работна заплата за страната.

Завършилите получават:
Удостоверение по чл. 28 от Закона за частната охранителна дейност и могат да постъпват на работа и заемат длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите, както следва:

 • 5414-1007 - Охранител;
 • 5414-3009 - Старши сътрудник охрана;
 • 5414-3010 - Сътрудник охрана;
 • 5414-3012 - Организатор охрана.
02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1